Profilquerschnitt FG 40x40
40er Aluprofile ...
ScreenLab
The Screen Factory
Langelohe 46
25337 Elmshorn, GermanyEckverbinder
KL + KLE oder
Flanschleisten

Flanschleistensatz, Verbindung 40er mit 30er Profilen,
Art.-Nr. 4.816703, (lang)

Flanschleistensatz, Verbindung 40er mit 40er Profilen,
Art.-Nr. 4.816702, (lang)

Flanschleistensatz, dyn. Verbindung 40er mit 30er Profilen,
Art.-Nr. 4.816700 (K), (kurz)

Flanschleistensatz, dyn. Verbindung 40er mit 40er Profilen,
Art.-Nr. 4.816701 (K), (kurz)

Fenster schliessen
Telefon: +49(0)4121-7007088
Telefax: +49(0)4121-7007083
E-Mail: info@screenlab.eu